Inlichtingen

BETALINGEN PER OVERSCHRIJVING (in geval van inschrijving per briefwisseling of via internet)

Binnen de tien dagen die volgen op uw inschrijving sturen wij U een factuur ter bevestiging van de inschrijving vergezeld van een overschrijvingsformulier waarop de uiterste datum van betaling vermeld staat. Het is heel belangrijk de betaling te doen vóór het verstrijken van de uiterste datum, zoniet wordt de inschrijving geannuleerd.

Opgelet: indien U inschrijft via internet en U gekozen heeft voor de optie factuur via mail, zal de factuur binnen het halfuur na de inschrijving in Uw mailbox verschijnen.

BETALINGEN CONTANT, IN SPECIËN (in geval van inschrijving in onze burelen)

Bij een inschrijving in onze burelen dient de betaling contant te gebeuren.

BIJDRAGE VAN DE OUDERS (5 dagenweek)

2 ½ tot 6 jaar 6 tot 12 jaar
50 € Inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe 53 €
46 € Kinderen uit een groot gezin (zie details hieronder) 48 €
100 € Andere gemeente 100 €

KORTINGEN

Voor kinderen uit grote gezinnen van Sint-Lambrechts-Woluwe, is een korting mogelijk. Om van dit voorkeurtarief te genieten, moet men in het eerste geval een kopie van het trouwboekje of een officiële gezinssamenstelling bij de inschrijving voegen.
Opgelet! Deze stukken moeten samen met het inschrijvingsformulier worden ingediend, zoniet wordt geen korting toegekend. Achteraf is een herziening van de bijdrage niet mogelijk.

MEDISCHE FICHE

Een keer per schooljaar vragen wij voor elke deelnemer een medische fiche in te vullen. Het is van het grootste belang dit met uiterste zorg te doen. De begeleiders houden rekening met Uw inlichtingen bij de dagelijkse werking en bij een eventuele medische tussenkomst wordt dit document voorgelegd aan de behandelende arts.

MEDICATIE TIJDENS DE ACTIVITEITEN

Indien Uw kind een medische behandeling moet volgen tijdens de activiteiten, dient U ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk bij het bezorgen van de medische fiche.
De geneesmiddelen moeten steeds, en dit om veiligheidsredenen, overhandigd worden aan de verantwoordelijke hoofdmonitor.

WIJZIGINGEN NA INSCHRIJVING

Wijzigingen, na de inschrijving, zijn niet toegelaten behoudens overmacht. Elke aanvaarde wijziging brengt een verhoging van de bijdrage met zich mee van 5€, als vergoeding voor de veroorzaakte administratieonkosten.

DEELNEMINGSKAART

Op de eerste dag van de activiteit, waarvoor Uw kind is ingeschreven, ontvangt het een deelnemingskaart met zijn/ haar persoonlijke gegevens en informatie over de gekozen activiteit.

VERZEKERING

Iedere deelnemer geniet, bovenop de persoonlijke ziekteverzekering, van een bijkomende verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) voor ongevallen overkomen tijdens de geplande activiteiten. De terugbetaling van eventuele bijkomende kosten geschiedt volgens de RIZIV-tarieven.

NIET TOEGELATEN VERTREK

Een geschreven toelating wordt geëist vanwege de ouders wanneer dezen hun kind toestemming verlenen om niet-begeleid het speelplein verlaten. In dat geval zal het kind mogen vertrekken om 16u30.

VERLOREN KLEDIJ EN VOORWERPEN

Na de vakantie worden alle vergeten of verloren kledingstukken en voorwerpen op de Jeugddienst verzameld. De ouders kunnen ze komen afhalen tijdens de kantooruren. Elk kledingsstuk of voorwerp, dat een maand na het einde van de vakantieperiode, niet werd opgevraagd, zal aan het Rode Kruis of een ander humanitair werk worden geschonken. Wij raden de ouders aan de kledij van hun kinderen - en in de mate van het mogelijke ook de naar het speelplein meegebrachte voorwerpen - te naamtekenen. Merkkleding, waardevolle juwelen, geld en elektronisch speelgoed blijven best thuis.

TERUGBETALING

Indien wegens medische redenen, Uw kind niet kan deelnemen aan de activiteiten waarvoor het was ingeschreven, verzoeken wij U onze diensten onmiddellijk telefonisch te verwittigen (02 776 82 53).
Een schriftelijk verzoek tot terugbetaling, vergezeld van een medisch getuigschrift, dient binnen de 48 uur na de aanvang van de afwezigheid te worden ingediend. De terugbetaling - verminderd met de administratieonkosten gelijk aan één dag speelplein - gebeurt na afloop van de vakantieperiode, op voorwaarde dat alle hoger vermelde voorwaarden werden nageleefd.

GETUIGSCHRIFTEN VOOR HET ZIEKENFONDS

Sommige ziekenfondsen komen tussen in de plaatsingskosten van kinderen tijdens de vakantie. Ze beschikken over formulieren die de organisator van de activiteiten dient in te vullen en te ondertekenen. Neem hiervoor contact op met Uw ziekenfonds. De door ons ingevulde getuigschriften worden na de betrokken vakantieperiode teruggestuurd. Wij kunnen deze getuigschriften tot maximaal 2 jaar na de betreffende vakantieperiode uitreiken. Inlichtingen: 02/776.82.54

FISCALE ATTESTEN

De fiscale attesten voor kinderen jonger dan 12 jaar zullen op vraag U worden bezorgd vanaf januari 2016 voor de activiteiten die doorgingen in 2015. Opgelet : deze attesten zullen worden opgemaakt op naam van de persoon die de inschrijving betaald heeft.